.
SD26-GE-390-D- 1 -Sadko GE390 .
SD26-GE-390-I- 3 -Sadko GE390 .
SD26-GE-390-H- 1 -Sadko GE390 .
SD26-GE-390-I- 2 -Sadko GE390 .
SD26-GE-390-K- 1 -Sadko GE390 Գ
SD26-GE-390-K- 6 -Sadko GE390 Գ .